1.5 (eg8) Manual (1991-1996)

HONDA Civic (5th Gen) (1991-1997) 1.5 (eg8) Manual (1991-1996)