2.2 Td (fk) (2006-2012)

HONDA Civic (8th Gen) (2005-2012) 2.2 Td (fk) (2006-2012)